Stappenplan voor een goede investeringsplanning


Investeringsplanning dashboard
Investeringsplanning dashboard

Heeft u plannen om te investeren? Dan gaat u mogelijk forse uitgaven doen. Uw afschrijvingslasten zullen voor de komende jaren toenemen. Mogelijk dat u voor de investering aanvullende financiering zult aantrekken. Een goede planning van de investeringen geeft u goed zicht op de uitgaande investeringsbedragen en afschrijvingen. Met een goede planning verwerkt u deze investeringsbedragen en afschrijvingen automatisch in de begrote balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht voor het juiste financiële inzicht.

Impact investeringen is groot
De impact van investeringen op de liquiditeit, de financiële positie en de resultaten is doorgaans groot voor zowel de korte als de lange termijn. De relevantie om investeringen goed te plannen is daarom essentieel. In de praktijk blijkt het opstellen van een goede investeringsplanning uitdagend te zijn. Niet alleen is het bedrijfsmatig complex – welke projecten leveren de meeste toegevoegde waarde op voor onze organisatie/onderneming en wanneer willen we deze uitvoeren? Ook het modelmatig plannen van de liquiditeit, financiële positie en de financiële resultaten is vaak een uitdaging.

Een goede planning faseert
Veel planningsmodellen gaan ervan uit dat investeringsuitgaven, activering en startmoment van afschrijven gelijk zijn. In de praktijk is dit niet altijd het geval. Investeringsuitgaven voor een project starten bijvoorbeeld in het vierde kwartaal, waarna de afronding, ingebruikname en start van de afschrijvingen plaatsvinden in het volgende kalenderjaar. Als een planningsmodel deze fasering niet ondersteunt, resulteert dit in onjuiste liquiditeitsstanden, balansposities en/of financiële resultaten in de verschillende kalenderjaren. Een goede planning houdt rekening met de fasering van de verschillende financiële gebeurtenissen.

Stappenplan voor een goede investeringsplanning
De volgende stappen zijn een hulp om een goede investeringsplanning op te stellen, inclusief balans-, resultaten- en liquiditeitsplanning:

1. Bepaal de bestaande afschrijvingen voor de komende jaren (vaak beschikbaar vanuit de activamodule van uw boekhoudpakket), met eventuele versnelde afschrijvingen bij verkoop of afstoting van bestaande activa

2. Definieer de geplande nieuwe investeringen voor de komende jaren (bij veel investeringen kunt u deze samenvoegen tot investeringscategorieën met dezelfde kenmerken)

3. Bepaal voor elke nieuwe investering (investeringscategorie) de totale investeringsuitgave, verwachte restwaarde en de totale afschrijvingen

4. Plan het jaar en maand van ingebruikname (de startmaand is relevant voor de startperiode van de afschrijvingen)

5. Plan afzonderlijk de uitgaven van de investeringen over de perioden (als de uitgaven niet gelijk plaatsvinden met de periode van ingebruikname)

6. Stel de begrote balans op aan de hand van de bestaande activa, bestaande afschrijvingen, nieuwe investeringen (indien zinvol inclusief onderscheid tussen onderhanden werk en in-gebruik) en de nieuwe afschrijvingen

7. Stel de begrote resultatenrekening op inclusief de bestaande en nieuwe afschrijvingslasten en eventuele resultaten op verkoop van activa

8. Stel de begrote liquiditeitsplanning (kasstroomplanning) op aan de hand van de investeringsuitgaven, restwaarden en eventuele ontvangsten of uitgaven bij verkoop of afstoot van bestaande investeringen.

Conclusie
Op deze wijze creëert u een goed overzicht van investeringen en de impact hiervan op de meerjarige ontwikkelingen van de liquiditeit, de financiële positie (vanuit de balans) en de financiële resultaten. Een praktisch model dat is opgesteld op basis van bovenstaande stappen is kosteloos te downloaden op de downloadpagina.

(1) Reacties

    Wilt u de financiële haalbaarheid van een specifieke investering beoordelen? Bekijkt u dan de downloadbare modellen voor investeringsbeoordelingen op de download pagina.

Reacties zijn gesloten.