Please see below for the download terms and conditions in English.

Download voorwaarden

Laatst gewijzigd op 09-10-2020

Deze Download Voorwaarden hebben enkel betrekking op de (gratis) verstrekking en verkoop van digitale downloadbare modellen welke in standaard vorm beschikbaar zijn op de website van KnowYourFinance (KYF) danwel verkregen zijn via andere (digitale) wijze. Voor alle overige en aanvullende dienstverlening van KYF, waaronder maatwerk en uitbreidingen van beschikbare downloads, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder KvK-nummer 73413569.

De voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd van kracht.

x

Artikel 1  Gebruik en intellectueel eigendom

1.1a

U kunt het model vrij gebruiken binnen uw eigen organisatie of onderneming ten behoeve van de financiële planning en analyse van de betreffende organisatie of onderneming. U kunt binnen dit kader het model (laten) aanpassen om het zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eigen organisatiedoelstellingen, organisatiekenmerken en besluitvormingsprocessen.

1.1b

Het model kan tevens vrij gebruikt worden voor niet-commerciële opleidings- en trainingsdoeleinden.

1.2

U kunt het model delen en laten gebruiken binnen de eigen juridische entiteit, voor zover de personen direct betrokken zijn bij de financiële planning en sturing van en binnen de eigen juridische entiteit.

1.3

Het is niet toegestaan het model te gebruiken voor andere doeleinden dan genoemd in de artikelen 1.1a en b.

1.4

KYF is intellectueel eigenaar van het model. Het is niet toegestaan in welke vorm dan ook het model of gedeelten ervan (in oorspronkelijke of aangepaste vorm) te verspreiden of te delen met derden (tegen een vergoeding noch kosteloos), anders dan ten behoeve van het gebruik zoals gesteld in de artikelen 1.1 en 1.2.

1.5

Het voorgaande geldt eveneens voor het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

1.6

U zult de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door u in te schakelen derden.

Artikel 2   Aansprakelijkheid en vrijwaring

2.1

KYF hecht waarde aan kwaliteit van haar producten en diensten. Bij het opstellen van het model is de zorgvuldigheid in acht genomen die van KYF kan worden verwacht. KYF is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit onjuistheden in het model. Bij gebleken onjuistheden in de beschikbaar gestelde downloads zal KYF deze kosteloos herstellen.

2.2

KYF heeft geen aansprakelijkheid ten aanzien van de werking en het gebruik van het model binnen een concreet geval of binnen uw organisatorische context. De modellen die KYF aanbiedt via de webpagina of via digitale kanalen, zijn vervaardigd als algemeen handvat voor en voorbeeld van financiële beheersing. De toepasbaarheid van modellen in uw specifieke situatie dient zelfstandig door u te worden beoordeeld en zo nodig aangepast.

2.3

KYF is niet verantwoordelijk voor (schade die voortkomt uit) besluitvorming door u of achterwege blijven van besluitvorming, op basis van de door KYF aan u geleverde modellen, zowel niet in de oorspronkelijke vorm als in door u aangepaste vorm.

2.4

KYF is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van digitale communicatiemiddelen. KYF zal al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van risico’s gerelateerd aan digitale communicatie, waaronder vertraging en virus.

Artikel 3   Toepasselijk recht en forumkeuze

3.1

Bij geschillen tussen u (als partij die een model heeft gedownload en/of gebruikt) en KYF is het Nederlands recht van toepassing.

3.2

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en KYF, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Utrecht.

3.3

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

x

Download Terms & Conditions

Last update on 03-01-2021

These Download Terms and Conditions only relate to the (free) ditribution and sale of digital templates which are downloaded from the KnowYourFinance (KYF) website or obtained in other (digital) way from KYF. For all other and additional services of KYF, including customization of available templates, the General Terms and Conditions apply.

These terms and conditions apply for an indefinite period.

Article 1 Use and intellectual property

1.1a

You can freely use the templates within your own organization or company for the financial planning and analysis of your organization or company. You can customize the templates to align it with your organizational characteristics, your business case and your decision making process. Customizations can be done by anyone with sufficient knowledge of Excel, finance and modeling.

1.1b

The templates can also be freely used for non-commercial training and training purposes.

1.2

You can share the templates within your own legal entity for the purpose of the planning and analysis of your own legal entity.

1.3

It is not permitted to use the templates for purposes other than those referred to in Articles 1.1a and b.

1.4

KYF is intellectually owner of the templates. It is not permitted to distribute or share the templates or parts thereof in any form (in its original or customized form) to or with third parties (for a fee or free of charge), other than for the purposes of use as stated in Articles 1.1 and 1.2.

Article 2 Liability and disclaimer

2.1

KYF values the quality of its products and services. The templates have been developed with much care. However, KYF is not liable for direct or indirect damage resulting from inaccuracies in the templates. In the case of proven inaccuracies in a template supplied by KYF, KYF will recover them free of charge.

2.2

KYF has no liability as to the operation and use of the templates within a specific case or within your organizational context. The templates that KYF offers via the web page or through digital channels are developed as general tools for and examples of financial planning and analysis. You (the user of the template) have the responsibility to check whether a template is applicable for and works correctly in your specific business situation.

2.3

KYF is not responsible for (damage resulting from) decision-making by you or lack of decision-making, based on the templates supplied to you by KYF, both not in its original form and in customized form.

2.4

KYF is not liable for any damage as a result of the use of digital communication. KYF will do anything reasonably expected to prevent the occurrence of risks related to digital communication, including viruses.

Article 3 Applicable law and choise of court

3.1

In case of disputes between you (as party that has downloaded and/or used a template) and KYF, Dutch law applies.

3.2

Unless the parties expressly agree otherwise in writing, all disputes between you and KYF will be settled by the competent court in the jurisdiction of Utrecht.

3.3

The parties will only appeal to the court after they have made every effort to settle a dispute by mutual agreement.