Laatst gewijzigd op 09-01-2019

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder KvK-nummer 73413569.

 

Artikel 1   Definities

Opdrachtgever: De Opdrachtgever van KnowYourFinance bij een overeenkomst van opdracht, tot stand komend zoals beschreven in artikel 3.

KYF: KnowYourFinance te Utrecht, Opdrachtnemer.

Diensten: Alle werkzaamheden in welke vorm dan ook, die KYF in opdracht van en voor Opdrachtgever verricht, met inbegrip van en niet uitsluitend adviseren ten aanzien van financiële beheersingsvraagstukken, de vervaardiging of aanpassingen van producten, het beschikbaarstellen van producten aan Opdrachtgever, het uitvoeren van interim werkzaamheden, coachen, begeleiden, kennis delen, trainen, opleiden en (publiekelijk) spreken.

Producten: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en KYF, waaronder en niet uitsluitend (financiële) planningen, analyses, rapportages, presentaties, rapportage- en planningsystemen, trainings- en opleidingsmaterialen, en dergelijke.

Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en KYF ter verlenen van diensten en/of het beschikbaarstellen van producten, zowel kosteloos als tegen vergoeding. Als opdracht wordt tevens beschouwd een deel-, vervolg- en aanvullende opdracht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van KYF aan Opdrachtgever, inclusief op aanvullende, vervolg- en deelopdrachten en op alle door KYF gebruikte en vervaardigde producten die aan Opdrachtgever ter gebruik en beschikking worden gesteld, zowel kosteloos als tegen vergoeding, ongeacht de wijze waarop deze producten en diensten verstrekt worden en via welk kanaal de verstrekking plaatsvindt. De toepasselijkhied van de Algemene Voorwaarden geldt tevens voor alle offertes en aanbiedingen van KYF aan Opdrachtgever, zowel schriftelijk als mondeling,

2.2

Afgewijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, gespecificeerd naar artikel. Voor het overige blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgweken, onverkort van toepassing.

2.3

KYF aanvaardt geen toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij KYF en Opdrachtgever anders overeenkomen in de opdrachtbevestiging.

2.4

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KYF, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.5

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden KYF en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.6

Indien KYF niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KYF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3   Offerte, totstandkoming en duur overeenkomst

3.1

Elke door KYF uitgebrachte offerte blijft geldig gedurende een termijn van veertien dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd.

3.2

Elke door KYF uitgebrachte offerte is uitsluitend gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.3

De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en KYF komt tot stand op het moment waarop Opdrachtgever de offerte aanvaardt.

3.4

Indien geen offerte is uitgebracht, of indien de offerte nog niet akkoord is bevonden, wordt de (deel)opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat KYF op verzoek van Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht.

3.5

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en KYF komt eveneens tot stand op het moment dat Opdrachtgever op diens verzoek de beschikking krijgt over een door KYF vervaardigd en ter beschikking gesteld product, zowel kosteloos als tegen vergoeding, ongeacht de wijze waarop en via welk kanaal het product ter beschikking gesteld wordt.

3.6

De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, zowel gedaan in mondelinge als schriftelijke vorm.

3.7

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door KYF en Opdrachtgever, dan wel uit de inhoud, aard en strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.8

KYF kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.9

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is KYF daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KYF anders aangeeft.

3.10

Een samengestelde prijsopgave verplicht KYF niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.11

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Artikel 4   Informatieverstrekking en faciliteiten

4.1

Opdrachtgever is gehouden KYF op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken en faciliteiten en ondersteuning beschikbaar te stellen, die voor een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig wordt geacht, in de vorm en op de wijze als door KYF verzocht.

 4.2

Opdrachtgever is voorts gehouden KYF uit eigen beweging alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

 4.3

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan KYF verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.4

Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever de in artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.3 bepaalde, zijn alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is KYF bevoegd voor alle daaruit voortvloeiende (meerdere) werkzaamheden (extra) honorarium aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5   Uitvoering van de opdracht

5.1

KYF zal de krachtens opdracht te verrichten werkzaamheden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. KYF garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op KYF rustende verbintenis is derhalve een inspanningsverbintenis.

5.2

KYF bepaalt op welke wijze, op welke locatie en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. KYF zal bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen en aanwijzingen daaromtrent van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van KYF bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

 5.3

KYF zal geen derden bij de uitvoering van de opdracht inschakelen. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, is Opdrachtgever daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.

5.4

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.5

Indien de Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de informatie en/of materialen geheel aan KYF ter beschikking is/zijn gesteld.

5.6

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever KYF schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij KYF alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.7

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat KYF zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat KYF binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.

 

Artikel 6   Geheimhouding

6.1

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is KYF verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2

Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is KYF niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval KYF voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

6.3

Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door KYF voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen, producten of andere al dan niet schriftelijke, digitale of mondelinge uitingen van KYF, niet aan derden openbaren. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4

Opdrachtgever zal de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door Opdrachtgever in te schakelen derden.

6.5

Voor zover niet in strijd met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is KYF gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van KYF en slechts ter indicatie van de ervaring van KYF.

 

Artikel 7   Intellectuele eigendom

7.1

De rechten met betrekking tot alle (geestes-)produkten, die door KYF in het kader van de opdracht(verstrekking) worden gebruikt of vervaardigd – waaronder begrepen offertes, overeenkomsten, presentaties, analyses, planningen, modellen, overzichten, programmatuur, technieken en dergelijke – of die het resultaat zijn van de door KYF krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen, werkmethoden, en dergelijke – berusten uitsluitend bij KYF.

7.2

KYF behoudt ten alle tijde het recht om de producten die in het kader van de opdracht zijn gebruikt of vervaardigd, geanonimiseerd en ontdaan van vertrouwelijke informatie te gebruiken en te verwerken voor verdere (toekomstige) toepassingen buiten de scope van de betreffende opdracht met Opdrachtgever.

7.3

Opdrachtgever heeft het recht de door KY gebruikte of vervaardigde producten te delen en te laten gebruiken binnen de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

7.4

Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KYF niet bevoegd tot verdere openbaarmaking, vermenigvuldiging, exploitering van de in artikel 7.1 bedoelde producten (of gedeelten ervan), zowel niet in oorspronkelijke vorm als in door Opdrachtgever aangepaste vorm, voor zover dit niet past binnen het doel van de opdracht. Ook is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten terbeschikking te stellen aan andere personen, binnen of buiten de organisatie, dan voor wie de betreffende producten bestemd zijn, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

7.5

Zonder voorafgaande toestemming van KYF, is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten voor andere doeleinden of voor andere juridische entiteiten te gebruiken dan zoals is aangegeven bij de opdrachtverstrekking, of bij afwezigheid hiervan, dan zoals past binnen de aard van de opdracht, dan wel zoals door Opdrachtgever is aangegeven voorafgaand aan de beschikbaarstelling van de producten door KYF.

7.6

Het voorgaande geldt eveneens voor het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan door Opdrachtgever van voormelde handelingen.

7.7

KYF behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8   Honorarium

8.1

Het honorarium van KYF, dan wel de wijze van berekening hiervan, is vastgelegd in de offerte en/of opdrachtsbevestiging. Voor zover niet vastgelegd zal het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door KYF gehanteerde uurtarief en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de werkzaamheden nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

8.2

KYF behoudt het recht om per begin van elk kalenderjaar het tarief te indexeren overeenkomstig de indexcijfers contractuele loonkosten (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

8.3

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

8.4

Het honorarium en declaraties van KYF worden per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en KYF hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

Artikel 9   Betaling

9.1

Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door KYF aan te wijzen IBAN rekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.2

Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door KYF ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd.

9.3

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van KYF en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens KYF onmiddellijk opeisbaar.

9.4

Alle kosten van invordering komen, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van KYF de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door KYF gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

9.5

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 10   Reclames

10.1

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan KYF kenbaar te worden gemaakt.

10.2

Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van KYF waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

10.4

KYF is steeds bevoegd in geval van een uitgebrachte reclame het in rekening gebrachte honorarium gerelateerd aan de ter discussie gestelde werkzaamheden aan te passen, dan wel de ter discussie gestelde werkzaamheden kosteloos dan wel tegen een gereduceerd tarief opnieuw te verrichten, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen, overeenkomstig het gestelde in artikel 4.

10.5

Indien naar oordeel van beide partijen de reclame terecht is, kan zowel Opdrachtgever als KYF op eigen initiatief besluiten tot (gehele of gedeeltelijke) stopzetting van verdere uitvoering van de opdracht, en zover van toepassing, tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds vooruitbetaalde honorarium. De betalingsverplichting ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, zoals gesteld in artikel 10.2, blijft onverlet van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen anders overeengekomen.

 

Artikel 11   Opzegging

11.1

Opdrachtgever en KYF kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

11.2

KYF en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

11.3

De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn ingeval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.4

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft KYF recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan KYF zijn toe te rekenen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door KYF, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van KYF bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. KYF behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de honoraria en declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor KYF extra kosten en inzet met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

11.5

Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 12   Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1

KYF zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van KYF kan worden verwacht.

12.2

KYF is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van KYF. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

  • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

12.3

KYF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

12.4

KYF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat KYF is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KYF kenbaar behoorde te zijn.

12.5

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KYF.

12.6

KYF is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

12.7

Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door opzet of bewuste roekeloosheid van KYF, is KYF voor die schade aansprakelijk tot het bedrag of de bedragen die tot het moment van aantonen van de schade, door Opdrachtgever aan KYF zijn betaald in verband met de opdracht, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht.

12.8

De aansprakelijkheid ten aanzien van bij de opdracht ingeschakelde derden door Opdrachtgever ligt volledig bij Opdrachtgever.

12.9

Met het gebruik van de door KYF aan Opdrachtgever verstrekte producten, waaronder (financiële) planningen, analyses, rapportages, en dergelijke, accepteert Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de werking van de producten binnen de eigen organisatorische context, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, en tot zover van toepassing, de gegevensinvoer, de werking van de producten op basis van deze invoer, de gegevensopslag en de informatie-uitvoer.

12.10

De producten die KYF aanbiedt via de webpagina of via digitale kanalen, zijn vervaardigd als algemeen handvat voor financiële beheersing. De toepasbaarheid van producten in een concreet geval dient zelfstandig te worden beoordeeld door Opdrachtgever en in geval van gebruik van de producten dienen deze te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor deze worden gebruikt. KYF heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de werking en het gebruik van deze producten binnen de een concreet geval of binnen de organisatorische context van Opdrachtgever.

12.11

KYF is niet verantwoordelijk voor besluitvorming door Opdrachtgever, of achterwege blijven hiervan, op basis van de door KYF aan Opdrachtgever geleverde diensten en ter beschikking gestelde producten, zowel niet in de oorspronkelijke vorm als in door Opdrachtgever aangepaste vorm, noch is KYF aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever voortkomend uit de hiervoor genoemde besluitvorming, of het achterwege blijven hiervan.

12.12

KYF is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor KYF geldende beroeps- of gedragsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van KYF.

12.13

KYF is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen, conform de bepalingen in artikel 4.

12.14

De Opdrachtgever vrijwaart KYF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien KYF door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KYF zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van KYF en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

12.15

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen Opdrachtgever en KYF door middel van elektronische mail of andere digitale communicatiemiddelen met elkaar kunnen communiceren. Zowel KYF als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen risico’s kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en KYF stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail en digitale communicatiemiddelen. Zowel Opdrachtgever als KYF zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

12.16

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor KYF aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan KYF te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

12.17

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens KYF vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 13   Contractsoverneming

13.1

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij KYF hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. KYF is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen aan de betreffende derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

 

Artikel 14   Verjaringstermijn en nawerking

14.1

Voor alle vorderingen jegens KYF en de door KYF (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

14.2

De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 15   Privacy en cookies

15.1

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan KYF verstrekt, zal KYF zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

15.2

KYF handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. KYF zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

15.3

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

15.4

Bij het bezoeken van de website kan KYF informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

15.5

De informatie die KYF verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

15.6

KYF mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

15.7

Het is KYF niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

15.8

KYF mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

15.9

KYF zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

15.10

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

15.11

De Opdrachtgever gaat akkoord dat KYF de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

 

Artikel 16   Strijdigheid clausules

16.1

Ingeval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 17   Naamsvermelding Opdrachtgever

17.1

Het is KYF toegestaan de naam, het logo en een korte beschrijving van de Opdrachtgever te vermelden in haar uitingen, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maakt dit bezwaarlijk te vinden. 

 

Artikel 18   Wijziging algemene voorwaarden

18.1

KYF heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

18.2

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

18.3

KYF zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

18.4

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

18.5

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 19   Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en KYF is het Nederlands recht van toepassing.

19.2

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en KYF, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Utrecht.

19.3

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

x