Afschrijvingen in de meerjarenplanning – blog 2/3


Planning afschrijvingen

Op welke wijze modelleert u de financiële planning van afschrijvingen?
Is de door u gehanteerde wijze een bewuste keuze?
Of is het zinvol de modellering eens tegen het licht te houden?

Deze blog is het tweede deel van een serie van drie blogs over de wijze van modelleren van de afschrijvingen en afschrijvingslasten in een financiële (meerjaren)planning. In het eerste deel is besproken hoe de afschrijvingslasten gerelateerd kunnen worden aan de opbrengsten. Deze wijze is gangbaar indien alleen de resultatenrekening wordt gepland, zonder planning van de materiële vaste activa (MVA) en balans. U kunt de het eerste deel hier nalezen.

Indien ook de MVA wordt gepland, is het wenselijk de afschrijvingen te relateren aan de MVA (Tija, 2009), zeker als de investeringen volgens een onregelmatig patroon verlopen (Koller, Goedhart & Wessels). De MVA en afschrijvingen zijn direct aan elkaar gerelateerd (Tija, 2009), wat de MVA tot de meest gewenste variabele maakt voor de planning van de afschrijvingen.

Afschrijvingslasten gerelateerd aan MVA

In deze blog bespreken we een relatief eenvoudige wijze van plannen van de afschrijvingen, gebaseerd op de MVA-stand van de vorige periode. Ondanks of dankzij de eenvoud, is deze wijze van plannen algemeen geaccepteerd (Tija, 2009). Onder andere het Corporate Finance Institute gebruikt deze wijze van plannen in enkele van haar trainingsmodellen binnen het Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA©) certificeringsprogramma.

De modellering kan er als volgt uit zien:

Afschrijvingslasten als percentage van materiële vaste activa

Invoer wordt gedaan in de gele cellen voor:

  • Het percentage afschrijvingen ten opzichte van de beginstand MVA voor de prognose jaren
  • De eindwaarde bestaande MVA voor jaar -1
  • De afschrijvingen in jaar 0
  • En de jaarlijkse investeringen en eventueel de boekwaarden bij verkoop

Modelvarianten zijn denkbaar voor onder andere de invoer van de afschrijvingspercentages voor de afzonderlijke jaren (voor de jaren +1 tot en met +5) en voor het relateren van de investeringen aan de opbrengsten.

Indien eenmalige afwijkende afschrijvingen worden verwacht in toekomstige jaren, kan een invoerregel worden toegevoegd voor handmatige correcties:

Afschrijvingslasten obv mva met handmatige correctie

Variant – met invoer afschrijvingen van historische investeringen

Een zinvolle toevoeging is, de afschrijvingen afzonderlijk in te voeren voor de historische investeringen en nieuwe investeringen. De afschrijvingen voor de historische investeringen zijn doorgaans bekend, vanuit de (activa module van de) financiële administratie. De planning van de nieuwe en bestaande MVA dienen te worden gesplitst in twee deelschema’s en vervolgens te worden opgeteld om te komen tot het totale MVA planning.

Afschrijvingslasten gesplitst naar historische en nieuwe materiële vaste activa

Het deelschema met de nieuwe investeringen volgt de opzet zoals eerder besproken, met de berekening van de afschrijvingen op basis van de beginwaarde van de MVA. Het deelschema van de bestaande MVA vraagt om handmatige invoer van de afschrijvingen (vanuit de financiële administratie). Deze variant vereist, zoals u ziet, een beperkte uitbreiding van het model en vereist een financiële administratie op basis waarvan de historische investeringen en gerelateerde afschrijvingen kunnen worden bepaald. De variant resulteert in een nauwkeurigere planning van de afschrijvingen en MVA. Zeker als de MVA en afschrijvingen significante posten zijn in uw planning, is het aan te bevelen deze variant toe te passen. Wilt u deze variant bekijken als onderdeel van een volledige financiële meerjarenbegroting, inclusief resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht? Bekijk dan de template Meerjarenplanning brutomarge, of één van de andere planning templates, die gratis zijn te downloaden vanaf de KnowYourFinance.nl site.

Vormen de MVA en afschrijvingen echt een significant onderdeel van uw planning en beschikt u over gedetailleerde activa informatie en activaplannen? Dan verdient het aanbeveling de afschrijvingen te plannen op basis van de levensduur van de investeringen, mogelijk per investeringscategorie of zelfs per individuele investering. De planning wordt opgezet aan de hand van een zogenaamde afschrijvings-“driehoek”. In het volgende en tevens laatste blog in deze serie, wordt deze meest uitgebreide wijze van plannen uiteengezet.

Literatuur

Corporate Finance Institute (https://corporatefinanceinstitute.com/)

Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. (2015), McKinsey & Company, Valuation, Measuring and managing the value of companies, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Tija, J.S. (2009), Building Financial Models, The complete guide to designing, building, and applying projection models, 2nd edition, McGraw-Hill, New York